Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamáciách uplatnených kupujúcim. 

1. Doklady k predmetu kúpy

Predávajúci je povinný spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady:

 • doklad o zaplatení (faktúra, dodací list),
 • záručný list,
 • montážny návod,
 • návod na použitie.

 

2. Akosť predmetu kúpy

redávajúci je povinný dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená, resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej.

Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci.

3. Vady predmetu kúpy

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim.

Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé.

4. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a jej platnosť začína plynúť:

 • dňom inštalácie potvrdenom na záručnom liste pri fóliach S-film DH,
 • dňom predaja u ostatných výrobkov. 

 

5. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť nižšie uvedené doklady.

Doklady nutné k uplatneniu záruky:

 • doklad o zaplatení faktúra, potvrdený záručný list, dodací list s dátumom vystavenia,


1. Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závady sa oznamujú vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v mieste sídla predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií závad.

2. Za okamih oznámenia závady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu závady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa podľa tejto zmluvy považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením závady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V reklamačnom formulári je kupujúci povinný popísať, v čom sa reklamovaná vada prejavuje.

3. Pokiaľ nebude závada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúcí právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za závady.

4. Predávajúci je povinný do 10 dní po obdržaní riadnej reklamácie vadu prehliadnuť a odpovedať kupujúcemu, či reklamáciu uznáva, alebo nie. Za okamih oznámenia odpovedi, pokiaľ nedôjde k oznámeniu odpovedi priamo pri osobnom rokovaní medzi predajcom a kupujúcim a nie je o tom urobený zápis, považuje sa okamih odoslania doporučeného dopisu na adresu kupujúceho. V odpovedi je predajca povinný uviesť, aké plnenie navrhuje z titulu nárokov zo závad predmetu kúpy, pričom:

 • ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť; ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia závady požadovať výmenu veci, alebo ak sa závada týka iba súčasti veci, výmenu súčasti; predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nezávadnú,(v prípade, že ide o výmeny chybnej veci za bezchybnú, táto výmena sa musí vykonať súčasne; ie je možné chybnú vec poslať dodatočne),
 • ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide síce o závady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave resp. pre väčší počet závad vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné závady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

6. V prípade, že predávajúci reklamáciu neuzná, je povinný uviesť dôvody neuznania, pričom nezodpovedá za vady vzniknuté:

 • užívaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným Návodom na obsluhu,
 • zjavne úmyselným poškodením,
 • následkom živelnej pohromy,
 • neodbornou montážou resp. montážou vykonanou osobou, ktorá nemá oprávnenie na vykonanie montáže predmetu kúpy.

 

7. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.

O vybavení reklamácie vyplní predávajúci s kupujúcim reklamačný formulár. Deň vyplnenia reklamačného formulára sa považuje za deň vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho podpísať protokol o vybavení reklamácie. Pokiaľ má kupujúcí akékoľvek námietky proti vybavovaniu reklamácie, je povinný zaznamenať všetky tieto námietky do reklamačného formuláru a podpísať ich.

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať (teda, kedy bol povinný podpísať reklamačný protokol), sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcem potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, tiež o prevedení opravy a o dobe jej trvania. 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

V prípade uplatňovanej reklamácie nesmie byť bez súhlasu predávajúceho po dobu reklamačnej doby s predmetom kúpy nijak manipulované.

Hľadáme obchodných partnerov